Az adatkezelő

Neve: OXA Sport Timer Bt.

Elérhetősége: info@oxasport.hu

Képviselő neve: Spákné Papp Mária ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 2364 Ócsa, Kálvin u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-06-069533

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását

 A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, időtartama

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@oxasport.hu e-mail címre várjuk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatait, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés
célja
Adatkezelés
időtartama
Közvetlen telefonhívás (hívószám kijelzős a készülék)telefonszám, névKapcsolat felvételi lehetőség biztosítása vásárlóinknak, ügyfeleinknek, telefonon, e-mailen vagy a honlapunkon keresztül. A nevet a beazonosítás miatt kérjük el, az e-mail címet a kapcsolattartáshoz használjuk.Hozzájárulás visszavonásáig, abban az esetben törlésre kerülnek a személyes adatok, ha nem érkezik visszavonás: telefon-számokat havonta töröljük, e-maileket 6 havonta töröljük.
Közvetlen email az info@oxasport.hu e-mail címekre név, e-mail cím, egyéb személyes adatok, amelyeket a küldő elhelyez az aláírásánál U.A.U.A.
Üzenetküldés a keresztül – info@oxasport.hu név, e-mail cím, üzenet U.AU.A.


SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Sportszolgáltatások, felmérések, sportnapoknév, telefonszám, cím, e-mail címEgyedi szerződés teljesítéseSzerződés teljesítéséig

SZÁMLÁZÁS – jogi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont)

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Számlázásszámlázási név, számlázási cím (ha postai úton kerül kiküldésre: levelezési cím)Számlázási kötelezettség teljesítéseSzámlázás évétől számított 8 évig.
Átutalással történő fizetésbankszámlatulajdonos neve és bankszámlaszámaSzolgáltatásaink ellenértékének kiegyenlítéseSzámviteli bizonylatok szerinti megőrzési idő: 8 évig

SZÜKSÉGES SÜTIK

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

NévFelhasználásaÉlettartam
PHPSESSIDA munkamenetet azonosítja.
Típus: http
Szolgáltató: oxasport.hu
Munkamenet lezárásáig

STATISZTIKAI SÜTIK

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. Statisztikai sütit nem kezel oldalunk.

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre:

Computerfutár  Kft.

Székhely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 25.

Email: info@oxasport.hu

Kapcsolat: +36 30 924 3078 vagy kzsolt@computerfutar.hu

Adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.computerfutar.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

Kezelt adatok köre: szervernapló statisztikai adatai, regisztráció során megadott adatok: e-mail, jelszó (ezt a vásárló ismeri), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól), telefonszám, megrendelés valamennyi adata (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási neve és címe, számlázási neve és címe), minden egyéb adat, amelyet a megrendelő, levélíró megad magáról.

Sághi Éva E. V.

Székhely: 2364 Ócsa, Halászy Károly u. 68.

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, egyéni vállalkozó esetén adószám, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlaszáma (átutalással történő fizetés esetén)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, utánvét kezelése.

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, utánvét összege.

Érintettek köre: vásárlók, akik házhozszállítást kértek.

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt:  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor utca 16.
OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
E-mail cím: informacio@otpbank.hu

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

Ellátott tevékenység: elektronikus banki felület biztosítása, havi bankszámlakivonatok előállítása.

Kezelt adatok köre bankszámlaszám, bankszámlatulajdonos neve, átutalt összeg.

Érintettek köre: átutalással fizető partnereink

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, szerzőink, az érdeklődök a következő jogosultságokkal:

a.       Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

b.      Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésrőlminden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c.       Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

d.      Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e.      Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.        Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@redflash.hu

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek)

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilalkotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. január 15-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Ócsa, 2020. január 15.